മണ്ണിന്റെ മക്കൾ

കണ്ടവർ ഏറ്റവർ കണ്ടുമടങ്ങി കണ്ണുകൾ നെഞ്ചകം വിങ്ങിനിറഞ്ഞു ജാലക കാഴ്ചകൾ നേരിനുനേരെ പതറിപ്പോകും മനസ്സിന് കാവൽ ഞാനോ നീയോ? പിച്ചവെച്ച ഭൂമിതൻ ബാഹ്യനാളം പൊലി

Read More

എന്നും പ്രചോദനത്തിനായി ഒരു ബൈബിൾ അടുത്ത് സൂക്ഷിക്കുക ;ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ

  ''ദൈവവചനത്തിനായി നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൽപം ഇടം നൽകാം. ഓരോ ദിവസവും നമുക്ക് ബൈബിളിന്റെ ഒരു വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം വായിക്കാം. നമുക്

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share