കാലാവസ്ഥമാറ്റം അഖില മാനവരാശിയുടെ ആശങ്ക: ആർച്ചുബിഷപ്പ് 

-- ജോയി കരിവേലി, വത്തിക്കാൻ ന്യൂസ് കാലാവസ്ഥ മാറ്റതിനെതിരെ പോരാടുന്നതിന് പൊതുവായ ഒരു പദ്ധതി ആവശ്യമാണെന്ന് ആർച്ചുബിഷപ്പ് ഇവാൻ യുർക്കോവിച്ച് (AR

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share