അതിരൂപതാ സന്യാസിനി സമൂഹത്തിൽ17-ആം സന്യാസിനി പ്രഥമ വ്രതവാഗ്ദാനം നടത്തി

തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയുടെ സന്യാസിനി സമൂഹമായ "ഹാൻഡ്മൈഡ്സ്‌ ഓഫ് ഹോപ്പ്" -ലെ ഒരാൾകൂടി പ്രഥമ വ്രതവാഗ്ദാനം സ്വീകരിച്ചു. പൂന്തുറ സ്വ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share