‘ലോകം മാറുന്നു – സഭയും സത്യങ്ങളും നിലനിൽക്കുന്നു’

രണ്ടാം വത്തിക്കാൻ കൗൺസിലിൻ്റെ പഠനങ്ങൾ സഭയിൽ കടന്നുവന്നപ്പോൾ, തിരുസഭയിൽ എന്താണ് വിശ്വസിക്കത്തക്കതായിട്ടുള്ളത്? സഭ എല്ലാം മാറ്റി പറയുകയല്ലേ? എന്ന കടുത്ത

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share