കടൽ കയറ്റം തുടരുന്നു , ഒടുവിൽ തുമ്പയും

ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെയ്ത പേമാരിയും, കാറ്റും തുമ്പ പ്രദേശത്തെ വീടുകൾക്ക് ഭീഷണിയാകുന്നു. തുടർച്ചയായ തീര ശോഷണത്തിനു ഇനിയും ശമനം ആയിട്ടില്ല. വലിയതുറ നിന്നും

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share