കൊറോണ നിരോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാളയം ഇടവക മാതൃകയാകുന്നു

ഇടവക തിരുനാൾ ലളിതമായ പരിപാടികളോടെ നടത്തിക്കൊണ്ട് കൊറോണ നിരോധന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പാളയം ഇടവക മാതൃകയാകുന്നു.പാളയം ഇടവക വിശുദ്ധ യൗസേപ്പിതാവിനെ തിരുനാൾ ലള

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share