സ്നാപക യോഹന്നാന്‍റെ ജനനത്തിരുന്നാള്‍

ജൂൺ 24 സഭയിൽ ആഘോഷിക്കുന്ന മൂന്ന് സുപ്രധാന ജന്മദിനങ്ങളിലൊന്നാണ് സ്നാപക യോഹന്നാന്‍റെ ജനനത്തിരുന്നാള്‍. യേശുവിന്റെ ജനനത്തിരുന്നാള്‍, പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ജ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share