അംഗീകാരത്തിന്റെ മനസ്

പ്രേം ബൊണവഞ്ചർ "മറ്റുള്ളവരെ അംഗീകരിക്കുക" - ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് !! ഇവിടെ തുടങ്ങുന്നു മനുഷ്യന്റെ അധഃപതനം. മനുഷ്യന് നഷ്ടപ്പെട്ട ഏറ്റവും വലിയ

Read More

ഏപ്രിൽ23 ലോക പുസ്തകദിനം.

ലോക പുസ്തക ദിനം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് സ്പെയിനിലെ പുസ്തക കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ മിഖായേൽ ഡിസെർവാന്റസിന്റെ ചരമദ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share