ജെൻസി സ്റ്റാൻലിക്ക് എം. എസ്.സി ഫസ്റ്റ് റാങ്ക്

കൊച്ചുപള്ളി (പുല്ലുവിള) ജെൻസി ഭവനിൽ ജെൻസി സ്റ്റാൻലി, കേരള യൂണിവെറൈറ്റിയിൽ നിന്നും MSc ഒന്നാം റാങ്ക് നേടി . വൈസ് ചാന്സലറിൽ നിന്നും അവാർഡ് ഏറ്റുവാങ്

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share