കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തിയത്‌ ക്രൈസ്‌തവ സമൂഹം: മന്ത്രി കടകംപളളി സുരേന്ദ്രന്‍.

ബാലരാമപുരം: പളളികള്‍ക്കൊപ്പം പളളിക്കൂടങ്ങളും സ്‌ഥാപിച്ച്‌ കേരളത്തിന്റെ വിദ്യാഭ്യസ സാമൂഹ്യ രംഗത്തെ കൈപിടിച്ചുയര്‍ത്തിയത്‌ ക്രൈസ്‌തവ സമൂഹവും ക്രൈസ്‌തവ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share