പകർച്ചവ്യാധി തടയുവാൻ നിയോഗവുമായി പാപ്പാ തീർത്തടനം നടത്തി.

കോവിഡ് 19 നിയന്ത്രണാതീതമായി ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസരത്തിലാണ് പാപ്പാ റോമിലെ രണ്ട് ദേവാലയങ്ങളിലേക്ക് മാധ്യസ്ഥ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share