മാള്‍ട്ടയുടെ സമുന്നത മിലിട്ടറി സഖ്യത്തിന്‍റെ നിര്യാണത്തിൽ പാപ്പ അനുശോചിച്ചു.

മാ‌ള്‍ട്ടയുടെ സമുന്നത മിലിട്ടറി സഖ്യത്തിന്‍റെ (Sovereign Military Order of Malta) മഹാഗുരു ജക്കോമോ ദലാ തോറ കാലംചെയ്തു. പാപ്പാ ഫ്രാന്‍സിസ് സന്ദേശത്തിലൂ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share