സെപ്റ്റംബർ 4 – ലബനനുവേണ്ടി പ്രാർഥനാദിനം

പ്രേം ബൊനവഞ്ചർ ദുരന്തബാധിത ലെബനനുവേണ്ടി സെപ്റ്റംബർ 4 ന് സാർവത്രിക പ്രാർത്ഥന-ഉപവാസദിനമായി ആചരിക്കാൻ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. അന്നേദിവസം, സ്

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share