കാർഷിക തൊഴിലാളികളുടെ അന്തസ്സിനെ മാനിക്കണമെന്ന് മാർപ്പാപ്പ

“മെയ് 1 ന്, മനുഷ്യാദ്ധ്വാനത്തിന്‍റെ ലോകത്തെക്കുറിച്ചും അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ചും എനിക്ക് നിരവധി സന്ദേശങ്ങൾ ലഭിച്ചു,” വത്തിക്കാനിലെ തന്റെ പൊതുവാരി

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share