ഭാരതത്തിൽ വരും തലമുറ ഇല്ലാതാകും . ബിഷപ്പ് ഡോ പോൾ ആന്റണി മുല്ലശ്ശേരി

കൊല്ലം :ആറു മാസം വരെയുള്ള ഗർഭസ്ഥ ശിശുക്കളെ ഭ്രൂണഹത്യ നിയമമായ എം ടി പി ആക്ടിന്റെ മറവിൽ വധിക്കുവാനും മെഡിക്കൽ ബോർഡിന്റെ അനുവാദത്തോടെ പ്രസവത്തിന് തൊട്ടുമ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share