തിരുഹൃദയ വിചാരം: ജൂണിന്റെ പുണ്യം

ഫാ. ജോഷി മയ്യാറ്റിൽ ഹൃദയമില്ലാത്ത മനുഷ്യന്‍ എന്ന് ആരെക്കുറിച്ചെങ്കിലും പരാമര്‍ശമുണ്ടാകുന്നത് വളരെ മോശം തന്നെ. 'സഹൃദയന്‍’ എന്നത് ഏറെ വിശാലാര്‍ത്ഥങ്ങളു

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share