റോമാ നഗരത്തിന് 2773ാം ജന്മദിനം

നിത്യനഗരം’ അഥവാ ‘അനശ്വരനഗരം’ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഇറ്റാലിയൻ തലസ്ഥാനമായ റോം നഗരം, അതിന്റെ 2773ാം ജന്മദിനം ഇന്ന്, ഏപ്രിൽ 21ന് ആഘോഷിക്കുകയാണ്.പുരാതന റോമി

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share