“ലൗദാത്തോ സി” പ്രബോധനത്തിന്‍റെ വാര്‍ഷികം : പാരിസ്ഥിതിക കര്‍മ്മപദ്ധതികളുടെ  കരടുരൂപം പുറത്തിറങ്ങി

2020 മെയ് 24 -ന് ആരംഭിക്കുന്ന പാരിസ്ഥിതിക കര്‍മ്മപദ്ധതികളുടെ  കരടുരൂപം a)  പ്രബോധനത്തിന്‍റെ 5-Ɔο വാര്‍ഷികം ഫലപ്രദമായി ആഘോഷിക്കുന്നതിന്‍റെ തു

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share