വൈദികരുടെ കടമകൾ ഓർമ്മിപ്പിച്ച് ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ

വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ (24-4-2020) ദിവ്യബലി മദ്ധ്യേ വായിക്കപ്പെട്ട, അപ്പവും മീനും യേശു വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന അത്ഭുത സംഭവം രേഖപ്പെടുത്തിയിരുക്കുന്ന യോഹാന്നാൻറെ സ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share