തിരുവനന്തപുരം അതിരൂപത വൈദികനായ ഫാദർ ജിബു ജെ. ജാജിന് ഡോക്ടറേറ്റ്

റോമിലെ പ്രശസ്തമായ ആഞ്ജലിക്കും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നാണ് ആണ് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ജിബു അച്ഛന് ഡോക്ടറേറ്റ് ലഭിച്ചത്. മർചെല്ലോ ബോർഡോണി, സെബാസ്റ്റ്യൻ കാപ്പൻ എ

Read More

തീരദേശകുട്ടികളുടെ പഠനരീതിയുമായും നേട്ടങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെടുത്തി ശ്രദ്ധേയമായ കണ്ടെത്തലുകളുമായി ഫാ. തദേയൂസ് ഡോക്ടറേറ്റ് നേടി

തീരദേശത്തെ കുട്ടികളുടെ പഠനവുമായും നേട്ടങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട ഗവേഷണത്തിൽ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ  റവ. ഫാ. തദേയുസിന് ഡോക്ടറേ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share