ജലവിഭവ വകുപ്പു മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണൻകുട്ടി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഹൗസിലെത്തി ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഡോ: സൂസപാക്യവുമായി ചർച്ച നടത്തി

.തീരദേശമേഖലയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ജിയോ ബാഗുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി കെ.കൃഷ്ണന്‍കുട്ടി. തിരുവനന്തപുരം: കടലാക്രമണത്തില്‍ നിന്നും തീരദേശമേഖലയെ സ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share