അസൂയ മൂത്താൽ ദൈവകൃപ നഷ്ടമാകും : ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ

അസൂയ മൂത്താൽ ദൈവകൃപ നഷ്ടമാകുമെന്നും സാവൂൾ രാജാവിന്റെ ജീവിതം അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണെന്നും ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ. ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസം സാന്താ മാർത്തയിൽ അർപ്പിച്ച ദ

Read More

എന്തിനു ഞായറാഴ്ച പവിത്രമായ് ആചരിക്കണം? ജോൺ പോൾ പാപ്പാ പഠിപ്പിക്കുന്നു

'Dies Domini/കർത്താവിന്റെ ദിവസം' എന്ന വിശുദ്ധ ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ പാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനത്തിൻ്റെ സംക്ഷിപ്തം: ● ഞായറാഴ്ച ആചരണം ക്രിസ്തു ശിഷ്യരുടെ സവിശേഷതയ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share