ലോക് ഡൗണ്‍ കാലത്ത് ഈ-മാഗസീനുമായി ചിന്നത്തുറ ഇടവക

ഈ ലോക്ക് ഡൗൺ കാലം സർഗാത്മകതയുടെ സുവർണ്ണ കാലഘട്ടമായി തീർക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം ലത്തീൻ അതിരൂപതയിൽപ്പെട്ട ചിന്നതുറ എന്ന തീരദേശ മത്സ്യത്തൊഴിലാളി ഗ്രാമം.

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share