കൊറോണ വൈറസ് : വത്തിക്കാനിലെ കാറ്റകോമ്പുകളിൽ സന്ദർശക നിരോധനം

കൊറോണ വൈറസ് പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നിരിക്കുന്ന ഇറ്റലിയിലെ പുരാതന കാറ്റകോമ്പുകളെല്ലാം വത്തിക്കാൻ അടച്ചു. ഭൂഗർഭ ഇടങ്ങളിൽ പ്ര

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share