കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ: നോമ്പ്കാല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് വിഴിഞ്ഞത്തു തുടക്കം

ഭാരതത്തിൽ ആകമാനമുള്ള 174 കത്തോലിക്ക രൂപതകളിൽ കാരിത്താസ് ഇന്ത്യ നടത്തുന്ന നോമ്പ്കാല പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ (ലെന്‍റെൻ ക്യാംപെയിനിന്റെ) അതിരൂപതാതല ഉദ്ഘാടനം

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share