പ്രകൃതി സംരക്ഷണത്തിനായി കെസി‌വൈ‌എം ആരംഭിച്ച ഹരിതം പോലുള്ള പദ്ധതികൾ സമൂഹത്തിന് മാതൃകയാണെന്ന് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് അലഞ്ചേരി

കക്കനാട്ടെ സിറോ-മലബാർ സഭാ ആസ്ഥാനത്ത് കെ‌സി‌വൈ‌എം സംസ്ഥാനതല യുവജനദിനാഘോഷം കെ‌സി‌ബി‌‌സി പ്രസിഡന്റ് കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് അലഞ്ചേരി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. പ്രകൃതി സ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share