ആശംസകളർപ്പിക്കാൻ ആർച്ച്ബിഷപ് ബസേലിയോസ് കർദ്ദിനാൾ ക്ലീമിസ് പിതാവും ബിഷപ് വിൻസെൻ്റ് സാമുവൽ പിതാവും

75 ആം ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന  സൂസപാക്യം പിതാവിന് പ്രാർത്ഥനയും പിറന്നാൾ ആശംസകളുമർപ്പിക്കാൻ ആർച്ച്ബിഷപ് ബസേലിയോസ് കർദ്ദിനാൾ ക്ലീമിസ് പിതാവും ബിഷപ് വിൻസെൻ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share