ഫെബ്രുവരി 4 ലോക അർബുദ ദിനം

ക്യാൻസർ, മരണത്തിന്റെമറ്റൊരു പേരെന്ന നിലയില്‍ ജനമനസ്സുകളെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞു. വൈദ്യ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ  വേഗത്തിലുള്ള വളര്‍ച്ചയിലും ഈ രോഗത്തെ പൂർണമായി നിർമാ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share