സമ്പർക്ക പട്ടികയും റൂട്ട്മാപ്പ് തയ്യാറാക്കലും, ഭരണാധികാരികൾക്ക് മാത്രമല്ല തങ്ങൾക്കും വഴങ്ങുമെന്ന് മതബോധന വിദ്യാർത്ഥികൾ

കഴിഞ്ഞ ഒരു മാസമായി വീട്ടിൽ കളിച്ചു നടന്ന കുട്ടികളൊക്കെ പേപ്പറും എടുത്തു ബൈബിളും മുൻപിൽ വച്ച് രാവിലെ മുതൽ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു മാതാപിതാക്കൾ ഞെട്ടി. ചിലർ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share