ഏപ്രിൽ23 ലോക പുസ്തകദിനം.

ലോക പുസ്തക ദിനം എന്ന ആശയം ലോകത്തിന് മുൻപിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് സ്പെയിനിലെ പുസ്തക കച്ചവടക്കാരായിരുന്നു. പ്രശസ്ത എഴുത്തുകാരനായ മിഖായേൽ ഡിസെർവാന്റസിന്റെ ചരമദ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share