കടലും കടൽ തീരവും പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ തീരദേശവാസികൾക്കു അവകാശപ്പെട്ടത് : ബിഷപ്പ് ഡോ ജെയിംസ് ആനാപറമ്പിൽ.

കടലും കടൽ തീരവും പരമ്പരാഗതമായി തന്നെ തീരദേശത്ത് അധിവസിക്കുന്നവർക്ക് അവകാശപ്പെട്ടതാണെന്ന് ബിഷപ്പ് ഡോ ജെയിംസ് ആനാപറമ്പിൽ. ഈ മേഖലയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനും

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share