ഇലകമൺ: പ്രസിദ്ധമായ അയിരൂർ -ഹരിഹരപുരം സെൻതോമസ് ദേവാലയ തിരുന്നാൾ സമാപിച്ചു.

ഹരിഹരപുരം സെൻറ് തോമസ് ദേവാലയത്തിലെ - വിശുദ്ധ തോമസ് അപ്പോസ്തലന്റെ തിരുന്നാളിന് ഭക്തിനിർഭരമായ സമാപനം. മുങ്ങോട് ഇടവക വികാരി റവ.ഫാദർ - ആൻറണി .S .P മുഖ്യ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share