വിഷരഹിത പച്ചക്കറികള്‍ക്കായി തരിശുഭൂമി ക‍ൃഷി പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള സര്‍ക്കാരും സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന തരിശുഭൂമി കൃഷി പദ്ധതി തിരുവനന്ത

Read More

സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ഘാടനം ബിഷപ്സ് ഹൗസ് കോമ്പൗണ്ടില്‍

കേരള സര്‍ക്കാരിന്‍റെ സുഭിക്ഷ കേരളം പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കേരള സര്‍ക്കാരും സ്വസ്തി ഫൗണ്ടേഷനും സംയുക്തമായി നടപ്പിലാക്കുന്ന തരിശുഭൂമി കൃഷി പദ്ധതി തിരുവനന്തപ

Read More

ലോക്ക്ഡൗൺ സാഹചര്യത്തിൽ പച്ചക്കറി ലഭ്യമാക്കാൻ ജൈവപച്ചക്കറി വിത്തുകളും തൈകളും നൽകുന്നു

കോവിഡ് 19 വൈറസ് അതിജീവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം അവരുടെതന്നെ കൈകളിലാണ് എന്ന ചിന്ത വളർത്തുന്നതിനും മണ്ണിനോടും മനുഷ്യരോടുമുള്ള ബന്ധം

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share