With the Pastor

Fratelli Tutti – ഒരു ലഘു വിവരണം

പ്രേം ബൊനവഞ്ചർ

2020 ഒക്ടോബർ നാലിന് അസീസിയിലെ വി. ഫ്രാൻസിസിന്റെ തിരുനാൾ ദിനത്തിൽ എല്ലാ പുരുഷന്മാരെയും സ്ത്രീകളെയും അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ലേഖനം ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ പുറത്തിറക്കി. തന്റെ നാമഹേതുക തിരുനാളിൽ ഫ്രാൻസിസ് പാപ്പ അവതരിപ്പിച്ച സാഹോദര്യത്തിന്റെ സന്ദേശം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന Fratelli Tutti എന്ന ലേഖനത്തെക്കുറിച്ചു അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ചിലകാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു.

1️⃣ ലേഖനത്തിന്റെ പേര്, ‘ഫ്രാറ്റെല്ലി ടുട്ടി’ – “എല്ലാ സഹോദരന്മാരും” എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. വി. ഫ്രാൻസിസിന്റെ ഉപദേശങ്ങളിൽ നിന്നു കടമെടുത്ത ഉദ്ധരണിയാണ്. “സഹോദരന്മാരേ, ക്രൂശിന്റെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ വഹിച്ച് തന്റെ ആടുകളെ രക്ഷിച്ച നല്ല ഇടയനെ നമുക്ക് മാതൃകയാക്കാം” എന്നാണ് ആ ഉത്ബോധനം.

2️⃣ സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ചും സാമൂഹിക സൗഹൃദത്തെക്കുറിച്ചും പ്രതിപാദിക്കുന്ന ലേഖനത്തിൽ “ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ, ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അന്തസ്സ് അംഗീകരിക്കുന്നതിലൂടെ, സാഹോദര്യത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സാർവത്രിക അഭിലാഷത്തിന്റെ പുനർജന്മത്തിന് സംഭാവന നൽകാമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം – എല്ലാ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യം” എന്ന് പാപ്പ കുറിക്കുന്നു.

3️⃣ പരിസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചുള്ള മാർപ്പാപ്പയുടെ ചാക്രിക ലേഖനമായ “ലൗദാത്തോ സി”യുടെ രചനയിൽ ആത്മീയ പ്രചോദനമായ വി. ഫ്രാൻസിസ് തന്നെയാണ് ഈ ലേഖനത്തിനും പ്രചോദനമായി മാറിയത്. “യഥാർത്ഥ സമാധാനത്തെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുടെ മേൽ അധികാരം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് സ്വയം മോചിപ്പിക്കാനും ഫ്രാൻസിസിന് കഴിഞ്ഞു. ദരിദ്രരിൽ ഒരാളായിത്തീർന്ന അദ്ദേഹം എല്ലാവരുമായും യോജിച്ച് ജീവിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. വി. ഫ്രാൻസിസ് ഈ താളുകൾക്ക് പ്രചോദനമായിട്ടുണ്ട്” എന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു.

4️⃣ മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിനുള്ള സാധ്യത ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും അദൃശ്യമായ അന്തസ്സിൽ അധിഷ്ഠിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു. “സാമൂഹ്യ സൗഹൃദവും സാർവത്രിക സാഹോദര്യവും എല്ലായ്‌പ്പോഴും എല്ലായിടത്തും ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും മൂല്യത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു” (108). വൈകല്യമുള്ളവരുടെ, ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കുന്നവരുടെ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യാഭ്യാസസൗകര്യമില്ലാത്തവരുടെ അന്തസ്സിന് ഭീഷണിയുണ്ടെങ്കിൽ, സാഹോദര്യം മറ്റൊരു അവ്യക്തമായ ആദർശമായി തുടരും (109).

5️⃣ സമഗ്രമായ ഒരു വിശകലനം ഉദ്ദേശിക്കാതെ, മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തിന്റെ വളർച്ചയെ തടയുന്ന ഇരുണ്ട മേഘങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക പാപ്പ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ഇവയിൽ ചിലത്: വലിച്ചെറിയൽ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഉയർച്ച, കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അന്തസ്സിനുള്ള ഭീഷണി, കോവിഡ് -19 മഹാമാരി, ഡിജിറ്റൽ ആശയവിനിമയത്തിന് ഇന്ധനം പകരുക, ജ്ഞാനത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ നഷ്ടം. (9-55)

6️⃣ ലേഖനത്തിന്റെ ദൈവശാസ്ത്രപരമായ ഹൃദയം കാണപ്പെടുന്നത് നല്ല സമരിയാക്കാരന്റെ ഉപമയെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു വിചിന്തനത്തിലാണ്. “മുറിവേറ്റ നമ്മുടെ ലോകത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് നാം എടുക്കേണ്ട അടിസ്ഥാന തീരുമാനം സമരായന്റെ വാചാലമായി അവതരിപ്പിക്കുന്നു. എത്രയധികം വേദനയുടെയും കഷ്ടപ്പാടുകളുടെയും പശ്ചാത്തലമുണ്ടായാലും, നല്ല സമരിയക്കാരനെ അനുകരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഏക ആശ്രയം.” (66) എന്ന് പാപ്പ പറയുന്നു. നമ്മുടെ മനസ്സ് കവർച്ചക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിലോ ദുർബലരെ ഉപേക്ഷിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിലോ ആയിരിക്കരുത്, മറിച്ച് കൂടുതൽ വിദ്വേഷവും നീരസവും വളർത്തുന്നതിനുപകരം മറ്റുള്ളവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകളുടെ വേദന സഹിക്കുന്ന നല്ല സമരിയാക്കാരായിരിക്കണമെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് നമ്മോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. (77)

7️⃣ സ്നേഹത്തെ വീണ്ടും കണ്ടെത്തുന്നതിലൂടെ മനുഷ്യ സാഹോദര്യത്തെ പരിപോഷിപ്പിക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഒരു വ്യക്തിയെ അവന്റെ/അവളുടെ സ്വന്തമെന്ന സ്വഭാവത്തിൽ നിന്ന് ദൈവികതയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതിലൂടെ ഒന്നിക്കുന്ന സ്നേഹം, ജീവിതത്തിന്റെ ആഴവും പൂർണ്ണതയും അനുഭവിക്കാൻ നമ്മെ അനുവദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ, സ്നേഹം എന്നത് ദയനീയമായ ചില പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഒരു പരമ്പര മാത്രമല്ല. ശാരീരികമോ ധാർമ്മികമോ ആയ രൂപങ്ങൾക്കുപുറമെ മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരു ഐക്യത്തിൽ ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഉണ്ട്. (94)

8️⃣ എല്ലാവരുടെയും പൊതുനന്മ തേടുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ഒരു പുതിയ തരം രാഷ്ട്രീയത്തിനായി പരിശുദ്ധ പിതാവ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. “ദുർബലരോടുള്ള ഉത്കണ്ഠയുടെ അഭാവം സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന ഒരു ജനകീയതയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തരുടെ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്ന ഒരു ലിബറലിസത്തിന്റെയോ പിന്നിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാം.” (155) ഈ പുതിയ രാഷ്ട്രീയത്തിന് അതിന്റെ കേന്ദ്രമെന്നോണം ഒരു സേവനമനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കണം. ത്യാഗങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള സന്നദ്ധതയും യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏകീകൃതമായിരിക്കേണ്ട തുറന്ന മനസ്സും പ്രകാശിതമാകണം.

9️⃣ വധശിക്ഷ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കണമെന്ന് ഫ്രാൻസിസ് മാർപാപ്പ ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ‘വധശിക്ഷ അനുവദനീയമല്ല’ എന്നും ലോകമെമ്പാടും ഇത് നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നതിൽ സഭ ഉറച്ചുനിൽക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമായി പറയുന്നു (263). കൊലപാതകികൾ പോലും അവരുടെ മൗലിക അന്തസ്സിന് കീഴടങ്ങുന്നില്ലെന്നിരിക്കെ വധശിക്ഷ എന്നത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ മാന്യതയ്‌ക്കെതിരായ കുറ്റമാണ്.

🔟 ദൈവത്തോടുള്ള മതസാക്ഷിത്വം സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുനന്മയ്ക്ക് സംഭാവന ചെയ്യുന്നുവെന്ന് പരിശുദ്ധ പിതാവ് വാദിക്കുന്നു. ദൈവത്തെ ആത്മാർത്ഥഹൃദയത്തോടെ അന്വേഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം, പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമോ സ്വയം സേവിക്കുന്നതോ ആയ ലക്ഷ്യങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും വഞ്ചിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ, അത് നമ്മെ പരസ്പരം സഹയാത്രികരാണെന്നും, യഥാർത്ഥ സഹോദരീസഹോദരന്മാരാണെന്നും തിരിച്ചറിയാൻ സഹായിക്കുന്നു.

വാഴ്ത്തപ്പെട്ട ചാൾസ് ഫൗക്കൾഡിനെ ഉദാഹരണമാക്കി വി. ഫ്രാൻസിസിനൊപ്പം അദ്ദേഹം തന്റെ ഉദ്‌ബോധനം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. “മറ്റൊരാളുടെ കുറവുകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിലൂടെ മാത്രമേ അദ്ദേഹം ഒടുവിൽ എല്ലാവർക്കും സഹോദരനാകൂ.” ഓരോ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെയും ലക്ഷ്യം ഇതായിരിക്കണം.

(ഉള്ളടക്കത്തിന് കടപ്പാട് : നോവോസ് ഓർഡോ)

Trivandrum Media Commission

Comment here