ഗ്രീൻ ട്രിബ്യൂണലും സുപ്രീം കോടതിയും വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതിയും Dr. സുജന്‍ അമൃതം എഴുതുന്നു

VISL (Vizhinjam International Seaport Limited) നിയമിച്ച ഏഷ്യൻ കണ്‌സള്ട്ടന്റ്‌സ് തയ്യാറാക്കിയ വിഴിഞ്ഞം പരിസ്ഥിതി ആഘാത പഠന റിപ്പോർട്ട് കേന്ദ്രം പരിസ്ഥിത

Read More

മത്സ്യതൊഴിലാളികൾക്ക് വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കൊണ്ട് പ്രയോജനം ഉണ്ടാകുമോ? Dr. സുജന്‍ അമൃതം

ഒരു കൊച്ചു കഥ: ഒരു മീന്പിടുത്തക്കാരൻ തന്റെ വീട്ടിൽ നിന്നും അകലെ അല്ലാത്ത കായലിന്റെ ഓരത്തു നിന്ന് ചൂണ്ടയിട്ടു മീൻ പിടിക്കുകയായിരുന്നു. അതിലെ വന്ന പഠിപ്

Read More

വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വഴി ജോലി കിട്ടുമോ? Dr. സുജന്‍ അമൃതം എഴുതുന്നു

വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വഴി ജോലി കിട്ടുമോ അഥവാ, വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി വഴി ജോലി കിട്ടുകയും കേരളം സമൃദ്ധമാവുകയും ചെയ്യുമെന്ന വാദമുണ്ട്.  നമുക്ക് അതും പരിശോധിക്കാ

Read More

വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കാരണം കേരളം സിങ്കപ്പൂർ ആകുമോ? Dr. സുജന്‍ അമൃതം എഴുതുന്നു

  വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖം കാരണം കേരളം സിങ്കപ്പൂർ ആകും എന്ന് ചിലർ അവകാശപ്പെടുന്നത് ശരിയോ ? സിങ്കപ്പൂർ തുറമുഖവും വികസനവും പഠിക്കുന്നതിനു മുമ്പ്' അതിന്റ

Read More

വിഴിഞ്ഞം പദ്ധതി സാമ്പത്തികനേട്ടം കൊണ്ടുവരുമോ? Dr. സുജൻ അമൃതം

പദ്ധതിയുടെ അടങ്കൽ തുക 7425 കോടി രൂപയാണ്. -ഇതിൽ തുറമുഖം നിർമാണ തുക 4089 കോടി (ഇതിൽ ഇതിന്റെ നടത്തിപ്പുകാരൻ ശ്രീ അദാനി ( APZEP വഴി) മുടക്കുന്നത് 2454 കോ

Read More
instagram default popup image round
Follow Me
502k 100k 3 month ago
Share